Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Dorobek – konferencje

Szklarek, S., Górecka A., Wojtal-Frankiewicz A., „Sól drogowa – całoroczne zagrożenie dla ekosystemów wodnych”, Konferencja Naukowa RevitaLife 2021, Szczecinek, 25-26.11.2021, referat

Górecka A., Szklarek, S., Wojtal-Frankiewicz A., „Wykorzystanie biotestów do określenia dawek EC50 dla soli drogowej i jej ,,przyjaznych dla środowiska” zamienników, X Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Gdańsk, 15-17.09.2021, e-poster

Szklarek, S., Górecka A., Wojtal-Frankiewicz A., „Sól drogowa – całoroczne zagrożenie dla ekosystemów wodnych”, X Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Gdańsk, 15-17.09.2021, referat

Bednarek, A., Szklarek, S., Serwecińska, L., Najera, A.F., Mankiewicz-Boczek, J., „Modułowa organiczna płyta obornikowa jako propozycja rozwiązań NBS w obszarach rolniczych dla ochrony wód gruntowych” Potamon, Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Łukęcin, 22-24.09.2021, poster

Szklarek. S. „Woda i zmiana klimatu – wyzwania dla przemysłu”, XV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej, Kraków, 12-13.10.2021, refereat

Szklarek, S. “ Woda i zmiana klimatu – wyzwania i rozwiązania dla samorządów”, EkoGmina, Gdańsk, 7-8.10.2021 r., referat

Szklarek. S. “ Woda a zmiany klimatu – wpływ na sytuację miast i gmin w Polsce”, Konferencja samorządowa Dbajmy o H2O, Wąbrzeźno, 30.09.2021, referat

Szklarek, S., Kiedrzyńska, E., Kiedrzyński, M., Mankiewicz-Boczek, J., Zalewski, M. „ Biotests battery as important tool in assessment of treated wastewater quality”, 6th IAHR Europe Congress, online Warszawa, 15-18.02.2021, poster

Szklarek, S., Górecka A., Wojtal-Frankiewicz A., „An evaluation of the link between road salt application and eutrophication of freshwaters from an Ecohydrology perspective”, 6th IAHR Europe Congress, online Warszawa, 15-18.02.2021, poster

7-8 listopada. 2019. Szczecinek. Konferencja Naukowa. Revitalife 2019
Pakt dla wody – 5 kluczowych aspektów zarządzania wodą. Szklarek, S.

7 października 2019 r. Łódź. VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Biotechnologie w oparciu o procesy denitryfikacji i nitryfikacji dla ograniczania odpływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł punktowych i obszarowych w celu realizacji Dyrektywy Azotanowej i Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Bednarek A., Szklarek S., Mankiewicz-Boczek J., Serwecińska L., Dziedziczak K., Kowalski B., Kupiec J., Zalewski M.

1-3 października 2019 r. Ponzań-Berlin. Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne.

 • Wody opadowe w miastach – potrzeby, wyzwania i perspektywy. Szklarek S.
 • Panel dyskusyjny – W jaki sposób wprowadzać zmiany? Co nas ogranicza i co nalezy zmienić, aby wprowadzać więcej zielono-błękitnych inwestycji w mieście?

25-27 września 2019 r. Łukęcin. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” PotamON 2019. Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych. 

 • Bariery denitryfikacyjne do redukcji zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych – podsumowanie doświadczeń z kilku lat badań terenowych.Bednarek A., Szklarek S., Mankiewicz-Boczek J., Serwecińska L., Dziedziczak K., Kowalski B., Kupiec J., Zalewski M.
 • Podejście ekohydrologiczne w ocenie zagrożenia niesionego
  przez sól drogową dla ekosystemów wodnych. Szklarek S. (poster)

16-18 maja 2019 r. Winnica (Ukraina). Biotechnologies for limiting the emission of nitrogen compounds into waters from point and non-point sources of pollution from agricultureKupiec J., Bednarek A., Szklarek S. 

08-10 kwietnia 2019. Poznań. IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna.

 • referat: Biomonitoring zagrożeń oraz rozwiązania biotechnologiczne dla poprawy
  jakości wód powierzchniowych. Mankiewicz-Boczek J., Szklarek S., Kiedrzyńska E., Bednarek A., Serwecińska L., Font Najera A., Kiedrzyński M., Zalewski M
 • referat: Ekotoksykologiczna ocena jakości oczyszczonych ścieków komunalnych w
  zlewni rzeki PilicySzklarek S., Kiedrzyńska E., Marcin Kiedrzyński, Mankiewicz-Boczek J., Zalewski M.
 • e-poster: Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu
  zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych. Szklarek S.

22-23 października 2018. Szczecinek. RevitaLife 2018. Metody rewitalizacji wód. 

  • Sekwencyjne systemy sedymentacyjno-bioflltracyjne do oczyszczania wód powierzchniowych w obszarach zurbanizowanych. Szklarek S., Zalewski M., Mankiewicz-Boczek J., Jurczak T., Wagner I., Bednarek A.
  • Biotechnologie ekohydrologiczne dla ograniczania zanieczyszczeń wód w obszarach rolniczych. Bednarek A., Szklarek S.,

22.05.2018 r. Łódź. I Międzynarodowa Konferencja ŁÓDZKIE – SMART REGION with SMART CITIES pt.”WATER CHALLENGE”. Ekspert fundacji Ambitna Polska w panelu dyskusyjnym: Gospodarka wodno-ściekowa w regionach – problemy, wyzwania, perspektywy.

18-20.04.2018 r. KrakówVIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. Referat: Zastosowanie baterii biotestów do oceny toksyczności ścieków oczyszczonych odprowadzanych z komunalnych oczyszczalni w zlewni Pilicy.
Szklarek, S., Kiedrzyńska, E., Mankiewicz-Boczek, J.

26-28.09.2017 r. Łódź. International Symposium: Ecohydrology for the circular economy and nature-based solutions towards mitigation/adaptation to climate change.:

 • Referat: Hybrid system for the purification of street stormwater runoff supplying the urban recreation area. Jurczak T., Wagner I., Kaczkowski Z., Szklarek S., Zalewski M.
 • Referat: Biotechnology hybrid tools for water protections against nutrients pollution. Bednarek A., Mankiewicz-Boczek J., Gągała I., Serwecińska L., Szklarek S., Draczyński Z., Krucińska I., Kupiec J.M., Żeleźnik W., Zalewski M.
 • Prezentacja posteru: Innovative method of improving water quality on the example of Gniezno stream and lake Jelonek. Serwecińska L., Bednarek A., Gągała-Borowska I., Szklarek S., Kupiec J.M., Żeleźnik W., Draczyński Z., Krucińska I., Mankiewicz-Boczek J.

31.05-2.06.2017. Wrocław. VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. Monitoring parametrów biologicznych, fizykochemicznych i toksykologicznych pod kątem oceny zagrożenia ekologicznego w zlewni rzeki Mlecznej (projekt LIFERADOMKLIMA-PL). Szklarek S., Serwecińska L., Jurczak T., Mankiewicz-Boczek J.

14-16 IX 2015. Gliwice. VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna MIKROORGAZNIMY-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO. Referat: Optymalizacja warunków przemian chemicznych w złożach denitryfikacyjnych. Gągała I., Pawełczyk J., Bednarek A., Szklarek S., Serwecińska L., Dziadek J., Zalewski M., Mankiewicz-Boczek J.

22-25 VII 2015. Boston. Global Biotechnology Congress 2015. Prezentacja posteru: „Denitrification barriers – as a bioremediation tool for nitrogen removal from point source and diffused pollution in rural areas„ Bednarek A., Szklarek S., Gągała I., Dziedziczak K., Serwecińska L., Zaborowski A., Dziadek J., Zalewski M., Mankiewicz–Boczek J.

2-4 X 2013. Ustroń. 7th International Conference Innovative solutions for revitalization of degraded areas. Referat: “Denitryfication ditches – as a bioremediation tool for removal of nitrogen pollution and ground water protection in rural area” Bednarek A, Szklarek S, Zalewski M, Mankiewicz-Boczek J, Dziedziczak K, Kowalski B, Wojtysiak J.

17-19 IX 2013. Łódź. Ecohydrology, Biotechnology & Engineering: Towards Harmony between the Biogeosphere and Society on the basis of Long-Term Ecosystem Research

 • Prezentacja posteru: “Optimization of sequentional stormwater purification system on Sokolowka (Lodz, Poland) to increase the effectiveness of stormwater treatment” S.Szklarek, K. Lont, I. Wagner, M. Zalewski
 • Prezentacja posteru: “The use of chemically treated organic recycling materials for enhancement of purifi cation freshwater” K. Dziedziczak, B. Kowalski, A. Bednarek, S. Szklarek, M. Zalewski
 • Referat: „Denitrification ditches – as a bioremediation tool for removal of nitrogen pollution and ground water protection in rural area.” A. Bednarek, S. Szklarek, K. Dziedziczak, B. Kowalski, J. Wojtysiak, M. Zalewski, J. Mankiewicz-Boczek

13-14 III 2013, Poznań. Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody. Referat: „Woda deszczowa w miastach – szansą na powiększenie użytkowych zasobów wodnych?” Szklarek S.

27 II – 2 III 2013, Wisła. XIX Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa” Referat: „Woda deszczowa w miastach – szansą na powiększenie użytkowych zasobów wodnych?” Szklarek S.

7 XII 2012, Łódź. Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Problemy ochrony i inżynierii środowiska w województwie łódzkim”

 • Referat: Wykorzystywanie ścian denitryfikacyjnych w celu ochrony wód gruntowych” A. Bednarek, S. Szklarek
 • Referat: „Dobry potencjał ekologiczny cieków miejskich wymóg RDW – ocena i szanse osiągnięcia na przykładzie rzeki Sokołówki (Łódź)” „M. Stolarska, S. Szklarek, I. Wagner, M. Zalewski

5 XII 2012 Tomaszów Mazowiecki. V. Spotkanie Platformy Interesariuszy projektu LIFE+ EKOROB. Referat:  „Metody rekultywacji zanieczyszczeń azotowych w obszarach rolniczych” A. Bednarek, S. Szklarek, M. Zalewski

4-5 XII 2012, Wrocław. Climate-KIC Conference ‘Models of Innovation for Tackling Climate Change’. Referat: Ecohydrology as a basis for Sustainable City Strategic Planning. Focus on Lodz, Poland” I. Wagner, M. Zalewski, S. Szklarek

19-20 IV 2012, Konstantynów Łódzki. II Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne. Prezentacja posteru: „Testy ekotoksykologiczne jako niezbędne uzupełnienie monitoringu ścieków kanalizacji burzowej”, Szklarek S., Stolarska M., Zalewski M., Mankiewicz-Boczek J

23-24 IV 2012, Łódź. VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne. Referat: „Ocena potencjału zielonych dachów w retencji wód opadowych na przykładzie Łodzi” Szklarek S., Stolarska M

14 III 2012, Łódź. Innowacyjny pracownik = innowacyjna firma, odkryj swój potencjał.  Referat: „Opracowanie modelowych geowłókninnych, biodegradowalnych złóż biologicznych do rekultywacji zanieczyszczeń azotowych i fosforanowych w zagrożonych obszarach krajobrazu rolniczego” Szklarek S.

13 III 2012, Płock. Ekoinnowacje – szansa czy konieczność? Referat: „Opracowanie modelowych geowłókninnych, biodegradowalnych złóż biologicznych do rekultywacji zanieczyszczeń azotowych i fosforanowych w zagrożonych obszarach krajobrazu rolniczego” Szklarek S.

23-24 XI 2011, Falenty. V konferencja naukowa Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Prezentacja posteru: „Opracowanie modelowych geowłókninnych złóż/ ścian denitryfikacyjnych  do rekultywacji punktowych zanieczyszczeń azotowych w zlewniach rolniczych” Zalewski M.,  Bednarek A., Ubraniak M., Szklarek S.,  Wojtysiak J., Dziedziczak K.

9-10 XI 2011, Łódź. Europejskie Forum Gospodarcze. Prezentacja posteru: „Opracowanie modelowych geowłókninnych, biodegradowalnych złóż biologicznych do rekultywacji zanieczyszczeń azotowych i fosforanowych w zagrożonych obszarach krajobrazu rolniczego” Zalewski M.,  Bednarek A., Ubraniak M., Szklarek S.,  Wojtysiak J., Dziedziczak K.

17-18 X 2011, Łódź. I Konferencja Naukowa – Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Referat: „Zrównoważone zarządzanie wodami deszczowymi w mieście – kwantyfikacja zagrożeń i potencjał ekologiczny łódzkich rzek” Stolarska M.,  Szklarek S.,  Włodarczyk J.,  Zalewski M.

11-12 V 2011, Łódź. X BioForum. Prezentacja posteru: „Opracowanie modelowych geowłókninnych, biodegradowalnych złóż biologicznych do rekultywacji zanieczyszczeń azotowych i fosforanowych w zagrożonych obszarach krajobrazu rolniczego” Zalewski M.,  Bednarek A., Ubraniak M., Szklarek S.,  Wojtysiak J., Dziedziczak K..

%d bloggers like this: