Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Projekty i Instytucje

Poniżej przedstawiam instytucje i firmy z którymi współpracowałem i współpracuję (w kolejności chronologicznej rozpoczęcia współpracy)

stan na dzień październik 2019 r.


Katedra Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet ŁódzkiBez tytułu2

Współpraca w realizacji 3 projektów:

2010-2011 – Projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany z NCBiR
dotyczący ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego
„Opracowanie modelowych geowłókninowych, biodegradowalnych złóż biologicznych do rekultywacji zanieczyszczeń azotowych i fosforowych w zagrożonych obszarach krajobrazu rolniczego”

2011-2013 – Projekt finansowany z POIG, Priorytet I – Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii
dotyczący jakości ścieków opadowych i miejskich rzek, oraz ochrony miejskich rzek przed zanieczyszczeniami
„Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

2016-2017 – Projekt unijny LIFE – strona projektu tu
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia

2018 – Ekspertyza – analiza jakości wód w zbiornikach w Konstantynowie Łódzkim wraz z propozycją działań poprawiających jakość wód


Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Naukinformator_KIN-2

Współpraca w realizacji 3 projektów:

2012 – 2013 – Projekt unijny LIFE – strona projektu tu
ENVEUROPE – ocen jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów

2013 – 2016 – Projekt badawczo-rozwojowy finansowany z NCBiR
Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej

2016 – 2019 – Projekt badawczy
dotyczący badania jakości wód w zlewni rzeki Pilicy z uwzględnieniem wpływu oczyszczalni ścieków
„Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analiz zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych”

2018-2021- kierownik projektu (nr 2018/28/C/NZ8/00235) pt. Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

2018-2019 – Ekspertyza – Prace badawcze i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach zadania: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”


Firma WIND-HYDROfirm_240319_c5d1fc_big

specjalista ds. gospodarki wodnej oraz ekologii i ochrony wód

w projektach:
– Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla RZGW w Warszawie i RZGW w Gdańsku (opracowaniu dostępne tu i tu)
– Opracowanie metodyki wyznaczania stref mieszania w pilotażowej zlewni rzeki Silnicy dla RZGW w Krakowie (opracowaniu dostępne tu)
– Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (opracowaniu dostępne tu)
– 


Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. proenv_logo

2016 – specjalista ds. gospodarki wodnej oraz ekologii i ochrony wód w projekcie:„Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy”, w ramach Programu GEKON

więcej informacji o projekcie możecie znaleźć tu

2018-2020 – specjalista B+R w projekcie pn. „Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na terenach wiejskich” realizowanego w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Obraz może zawierać: tekst

Think-tank – fundacja Ambitna Polska

od 2017 roku ekspert ds. gospodarki wodnej

%d bloggers like this: