Na fanpage`u świat wody umieszczałem ostatnio dużo postów związanych z ochroną i renaturyzacją rzek. Prawdopodobnie temat ten będzie pojawiał się w mediach co raz częściej w związku z planami znaczących inwestycji w żeglugę śródlądową. Szczegóły nie są jeszcze znane ale temat już budzi obawy.

A tym czasem w Radomiu w ramach realizowanego projektu LIFE Radom Klima planowana jest prawdziwa renaturyzacja miejskiej rzeki Mlecznej.

Prezentowane poniżej założenia pochodzą z etapu opracowania wstępnej koncepcji (dostępnego w całości na stronach projektu).

Do głównych założeń opracowanej koncepcji należały:

a) Renaturyzacja rzeki na odcinku min. 600 m.
b) Meandryzacja rzeki w ramach treści punktu a).
c) Odbudowa zdegradowanych naturalnych i pół-naturalnych siedlisk hydrogenicznych, w tym zdegradowanych zbiorowisk łęgowych, łąk wilgotnych i szuwarowych.
d) Odtworzenie korytarza ekologicznego.
e) Poprawa jakości siedlisk gatunków ptaków, płazów, bezkręgowców i innych grup, w tym występujących w dolinie rzeki gatunków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej: błotniaka stawowego i derkacza.
f) Poprawa walorów krajobrazowych.
g) Poprawa jakości wody o 20% w stosunku do wartości w/w stężeń uzyskanych z badań
monitoringowych prowadzonych przez beneficjentów projektu w 2016 roku.
h) Obniżenie przepływu wody dwudziestoletniej P=20% o ok. 10%

Autorzy opracowania musieli z pracami renaturyzacji zmieścić się w granicach działek będących w posiadaniu miasta lub skarbu państwa (działka koryta rzeki).

Po licznych rozmowach, konsultacjach i spotkania roboczych powstał pomysł podzielenia prac na klika odcinków:

1. Adaptacja ujściowego odcinka Cerekwianki (dopływ rzeki Mlecznej) – polegająca na utworzeniu starorzeczy i meandrów

mleczna_doplyw_cerekwianki.jpg
Widok na ujściowy odcinek rzeki Cerekwianki wpadającej do rzeki Mlecznej (fot. moje)

2. Rewitalizacja w korycie uregulowanym – w drugim odcinku ograniczeniem prac były granice działki. Rzeka w tym miejscu wykształciła już częściowo meandry, zatem w celu wsparcia procesów naturalnych zaproponowano utworzenie układu bystrze-ploso poprzez lokalne przegłębienia koryta i wprowadzenie kamieni z drewnianymi palikami.

Bez tytułu
Schemat renaturyzacji rzeki Mlecznej we fragmencie odcinka 2 (fot. moje i fot. lotnicze SkyDroner)

3. Remeandryzacja – na odcinku 3 można było poszaleć. Na lewym brzegu rzeki znajdowały się działki miejskie na których zaplanowano:

  • utworzenie starorzeczy
  • odtworzenie meandrów z sekwencją bystrz i plos
  • utworzenie obszaru podmokłego do którego będę odprowadzane wody opadowy z pobliskiego przedszkola
Bez tytułu2
Początkowy (A), środkowy (B) i końcowy (C) fragmentu odcinka 3 renaturyzacji rzeki Mlecznej (fot. moje i K. Kwiatkowska)

4. Rewitalizacja w korycie uregulowanym – w ostatnim odcinku ponownie ograniczały nas granice działek, z tą różnicą, że koryto jest w tym miejscu znacznie szersze. W związku z czym zaproponowano zastosowanie tzw. meandyzacji wewnętrznej. Istniejące progi betonowe zostaną częściowo lub całkowicie usunięte, a meandry zostaną utworzone przy zastosowaniu naturalnych materiałów jak pnie i konary drzew oraz kamienie.

P1220048
Widok na ostatni uregulowany odcinek do renaturyzacji (fot. moje)

Podobał Ci się mój artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!